Odsłona rozgrywki z trzeciej części Just Cause 3.

jc3
Przy­gody Rico Rodri­gu­eza zaskar­biły sobie przy oka­zji poprzed­nich gene­ra­cji kon­sol wielu zwo­len­ni­ków za sprawą wol­no­ści jaką ofe­ro­wały gra­czom. Jeśli wy rów­nież miło wspo­mi­na­cie demolkę na kara­ib­skich wyspach to zobacz­cie koniecz­nie pierw­szy kon­kretny zwia­stun z trze­ciej odsłony cyklu. Od pre­miery gry dzieli nas jesz­cze co naj­mniej pół roku, jed­nak wygląda na to, że jest na co cze­kać — powróci...
czytaj całość »

Teaser nadchodzącego Call of Duty: Black Ops

bo3
Call of Duty nie traci na popu­lar­no­ści, zwłasz­cza po uda­nym Advan­ced War­fare. Trey­arch jed­nak nie śpi i rów­nież przy­go­to­wuje odsłonę godną waszych ciężko zaro­bio­nych pie­nię­dzy. Jeśli wcią­gnęła was histo­ria przed­sta­wiona w poprzed­nich dwóch odsło­nach Black Ops, to z pew­no­ścią wychwy­ci­cie kilka smacz­ków w naj­now­szym zwia­stu­nie od Acti­vi­sion. Poza kil­koma mało zna­czą­cymi szcze­gó­łami ciężko jed­nak wnio­sko­wać o wyglą­dzie naj­now­szej odsłony...
czytaj całość »

Season Pass do najnowszego Call of Duty.

asscendance
Advan­ced War­fare wpro­wa­dziło powiew świe­żo­ści do skost­nia­łego mul­ti­play­era obec­nego w serii Call of Duty — moż­li­wość korzy­sta­nia z egzosz­kie­letu wypo­sa­żo­nego w róż­nego rodzaju wspo­ma­ga­cze oraz kilka pomy­sło­wych try­bów roz­grywki zapew­niają wielu gra­czom dłu­gie godziny roz­rywki. Jeśli i wy nale­ży­cie do ich grona, ale potrze­bu­je­cie odro­biny nowo­ści, to warto rzu­cić okiem na Season Pass, umoż­li­wia­jący nam dostęp do wszyst­kich czte­rech paczek dodat­ków....
czytaj całość »

Zwiastun Final Fantasy Type-0 w pełnym HD.

fft0
Są tacy, dla któ­rych seria Final Fan­tasy zmarła śmier­cią natu­ralną po VII odsło­nie. Inni twier­dzą, że FF skoń­czyło się wraz z pre­mierą X-2, opła­ku­jąc prze­rost formy nad tre­ścią na jaki ta pro­duk­cja nie­wąt­pli­wie cier­piała. Wciąż jed­nak pozo­stało wielu wier­nych fanów marki, dla któ­rych legen­darna seria od Square-Enix to w dal­szym ciągu naj­lep­sze RPGi na pla­ne­cie Ziemi. Prawda leży pew­nie (dość kla­sycz­nie)...
czytaj całość »

Octodad na Xboxa One.

octo
Octo­dad: Dadliest Catch to nie­moż­liwa do kon­tro­lo­wa­nia (w naj­lep­szym tego słowa zna­cze­niu) gra przy­go­dowa opo­wia­da­jąca histo­rię ośmior­nicy uda­ją­cej czło­wieka. Jeśli inte­re­suje was, czy gra jest tak dzi­waczna jak brzmi, już nie­długo będzie­cie mogli prze­ko­nać się na Xbo­xie One. Dadliest Catch to sequel dar­mo­wej pierw­szej czę­ści gry, która poja­wiła się na pece­tach w 2010 roku i z miej­sca zaskar­biła sobie uwiel­bie­nie wielu...
czytaj całość »

Reklama telewizyjna Bloodborne.

Bloodborne
From Software (znane m.in. z genial­nej serii Dark Souls) jest coraz bli­żej wyda­nia kolej­nej gry, tym razem tylko na naj­now­szą kon­solę Sony. Blo­od­borne ujrzy świa­tło dzienne już pod koniec marca i sta­no­wić ma waria­cję na temat roz­wią­zań zawar­tych w poprzed­nich grach stu­dia. W ten spo­sób w grze zoba­czymy nie­ty­powe dla DS ele­menty, takie jak broń palną czy moż­li­wość rege­ne­ra­cji...
czytaj całość »

Far Cry 4 — Valley of the Yetis, czyli marcowe DLC.

4194ea9103fa44f62b948a2ded215db6899a81dc (2)
Far Cry 4 zawiera wyspę wypchaną misjami i celami pobocz­nymi, jed­nak co robić, gdy zali­czymy już wszyst­kie inte­re­su­jące nas atrak­cje? Ubi­soft ma pro­stą radę — kupić DLC. Przy­go­to­wy­wane do FC4 roz­sze­rze­nie o dzia­ła­ją­cym na wyobraź­nie tytule “Dolina Yeti” to zestaw zadań moż­li­wych do przej­ścia zarówno w poje­dynkę, jak i z pomocą innego gra­cza w try­bie co-op. Tra­iler poni­żej, a sam doda­tek wylą­duje...
czytaj całość »

Reklama telewizyjna The Order: 1886

order
O The Order: 1886 jest gło­śno już od dłu­giego czasu, i to nie tylko za sprawą robią­cej przy pierw­szym kon­tak­cie zna­ko­mite wra­że­nie opra­wie wizu­al­nej. Obóz pra­cu­jący nad grą wywo­łał wiele kon­tro­wer­sji, mię­dzy innymi buń­czucz­nymi stwier­dze­niami o ogra­ni­cze­niu framerate’u celem zapew­nie­nia “bar­dziej kino­wego doświad­cze­nia” zgro­ma­dzo­nym przed kon­so­lami gra­czom. Pierw­sze recen­zje już zwe­ry­fi­ko­wały słusz­ność tej (i wielu innych) opi­nii twór­ców, jed­nak...
czytaj całość »

Spotify w ofercie PlayStation Music.

Spotify.svg
Spo­tify to popu­larny w dobie sta­łego połą­cze­nia z glo­balną sie­cią ser­wis pozwa­la­jący na stre­amo­wa­nie muzyki pro­sto z inter­netu. “Stru­mie­nio­wa­nie” dla wielu użyt­kow­ni­ków jest wygod­niej­szą i tań­szą alter­na­tywą dla kupo­wa­nia muzyki w for­ma­tach cyfro­wych bądź — niczym w zamierz­chłych cza­sach — w postaci płyt kom­pak­to­wych.  Spo­tify dołą­czy do line-upu sie­cio­wych atrak­cji dostęp­nych na sprzę­cie Sony (PS4, PS3 oraz tablety i smart­fony z serii Xpe­ria) wraz...
czytaj całość »

Ferie ZIMOWE.

_ZAMKNIĘTE
W związku z roz­po­czę­ciem się ferii zimo­wych Nasz ser­wis zmie­nia godziny pracy: OD 26.01 (ponie­dzia­łek) do 28.01 (czwar­tek) CZYNNE 10.30–17.30 29.01 do 30.01 NIECZYNNE. Za utrud­nie­nia naszych klien­tów i nie tylko PRZE­PRA­SZAMY:) 02.02.2015 (ponie­dzia­łek) pra­cu­jemy normalnie.  ...
czytaj całość »

Elder Scrolls Online — lepiej późno niż wcale.

teso
Seria The Elder Scrolls autor­stwa Bethesda Softworks towa­rzy­szy gra­czom już od ponad 20 lat. Tak, to nie żart — minęły już ponad dwie dekady odkąd mogli­śmy pierw­szy raz posta­wić wir­tu­alną stopę w Tam­riel. Gra­cze pamię­ta­jący jesz­cze prze­mie­rza­nie kan­cia­stych lochów w TES: Arena z roz­rzew­nie­niem wspo­mi­nają teraz epokę kom­pu­te­ro­wego pre­kam­bru (oraz coraz poważ­niej roz­wa­żają zakup kabrio­letu celem...
czytaj całość »
Strona 1 z 3712345...102030...Ostatnia »